Републичко такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и Писано изражавање Читалићи кликераши

Нивои такмичења – организатори

 

 • Школско такмичење: Организује га координатор школског тима (учитељи, наставници српског језика, школски библиотекар, стручни сарадници) и директор школе. За организацију такмичења одговоран је директор школе, координатор школског тима (бирају га чланови школског тима, а директор именује приликом пријављивања школе Организатору) и пријављени школски тим.

 

 • Општинско такмичење: Организују га општински тим (координатори школских тимова, представници општинске народне библиотеке) и актив директора школа општине.

– организатор: директор школе-домаћина делегиран на активу директора школа и општински координатор, лице које именује Организатор објављивањем на сајту Читалићи  најкасније до 1. октобра за текућу школску годину.

– општински координатор: дужан је да о свом статусу обавести руководиоца актива директора школа најкасније до 1. октобра за текућу школску годину.

За организацију такмичења одговоран је директор школе-домаћина и општински координатор.

 

 • Окружно такмичење: Организује га Окружни тим (координатори општинкских тимова) и директор школе-домаћина. Списак школа-домаћина објављује Организатор најкасније до краја полугођа за текућу школску годину.

 

 • Републичко такмичење: Организује га Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије, ОШ„Миливоје Боровић“, Мачкат, Библиотека „Вук Караџић“, Алексинац у сарадњи са Друштвом школских библиотекара Србије. За организацију такмичења одговоран је директор школе-домаћина , директор Библиотеке, координатори такмичења и представник Министарства.

 

Нивои такмичења – пролазност

 

ШКОЛСКО:

 • Обавезни ниво такмичења изузев када је број пријављених ученика мањи од 5.
 • Тест сачињава школски тим
 • Најмање по један ученик сваког одељења пласира се на општинско такмичење, а максималан број ученика по одељењу одређује школа-домаћин општинског такмичења.

ОПШТИНСКО:

 • Организатор омогућава школи-домаћину  општинског такмичења преузимање тестова на дан такмичења, а школа је дужна да преузимање реализује у присуству комисије за умножавање тестова коју чине представник школе домаћина и најмање два делегата из других школа и/или општинске библиотеке. Свако јавно објављивање тестова пре Организатора или било какво нарушавање тајности тестова, дисквалификује све школе те општине из даљег такмичења.
 • Ученик који оствари највећи број бодова на општинском такмичењу пласира се у наредни круг такмичења – на републичко такмичење, уколико је прешао праг од 60% од укупног броја бодова на тесту. Уколико више ученика има исти највећи број бодова, сви се пласирају на окружно такмичење и деле 1. место на општинском нивоу. Остали учесници редом имају ранг:  2. место, 3. место и учешће. Ученици са истим бројем бодова „деле“ исто место.
 • Организатор задржава право промене прага пролазности у смислу дозволе да и 2. и 3. „место иду даље“.

ОКРУЖНО:

 • Праг 80%

РЕПУБЛИЧКО:

 • Праг 90% за 1. место

 

Тест

 

 • Ученици раде тест који формира комисија Организатора (Ауторски тим)  за општински, окружни и републички ниво. Тест за школски ниво формира комисија школског тима.
 • Сваки тест садржи текст (или више одломака) из дела која нису предвиђена Наставним програмом ни за један разред од 1. до 8. Критеријум за израду питања су Стандарди постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писмено изражавање.у тесту.
 • Тест за 1. разред садржи 3 питања, за 2. разред 6 питања и за ученике од 3. до 8. разреда 9 питања различите тежине (основни, средњи и напредни ниво).
 • Тест се ради два школска часа.
 • Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром.

 

 • Ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу, а учесници на Републичком такмичењу директно право учешћа на окружном такмичењу. Ови ученици не улазе у утврђену ранг-листу за једну школу, односно општину, округ.

 

 • Републичко такмичење организује у оквиру Смотре читалаштва „Читалићи 2017.“

 

 • Тестирање – најуспешнији такмичари добијају звање школских, општинских, окружних или републичких КЛИКЕРАША.

 

Начин награђивања

 

ШКОЛСКИ НИВО

 • Школа награђује ученике за постигнуто 1, 2. и 3. место дипломом (и књигом у складу с могућностима), њихове менторе похваљује, а остали учесници добијају похвалницу за учествовање, сарадницима захваљује.
 • На дипломи/похвалници/захвалници печат школе, потпис директора школе и лого школе и лого Читалића.
 • Обавезна је организација јавне доделе диплома у присуству родитеља ученика, свих ментора и госта песника (у складу са могућностима школе).
 • …остали нивои…