Планирани исходи

  • ученици стичу навику вођења читалачког дневника и разумеју потребу за читањем „с оловком у руци“;
  • ученици повећавају вештину уочавања кључних речи у тексту и разликвања битно од небитног (развијање критичког читања у функцији учења);
  • ученици упознају кутлурну баштину свог завичаја и народа истраживањем садржаја више научних области;
  • ученици истражују задатке у оквиру заједничке теме и сви школски материјали промовишу се на заједничком сајту уз израду електорнског Зборника;
  • повећано коришћење библиотечког фонда школске библиотеке;
  • интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, као и библиотекара школске и народне библиотеке;
  • остварена међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, информатика, историја, географија…);
  • промовисана школска библиотека као покретач многих активности школског живота;
  • остварена сарадња са школама српског језика у дијаспори;укључени представници свих циклуса у образ. систему Србије (предшколци, оснонвци, средњошколци, студенти).